2. díl Jan Michael Kubín – Pansofia a komunikace ve fyzickém těle a definice zdraví

Sliboval jsem Vám pokračování k Pansofii jako algoritmu energetické komunikace v našem životě. Odkud začít? Já myslím, že nejlépe bude začít od člověka jako energetické bytosti a jeho zdraví. To je to, co známe všichni. Známe sami sebe? Myslím, že už je obecně známé a akceptované, že člověk je několika úrovňová bytost. Co to znamená? Víte, včera jsem četl článek na internetu. Němečtí vědci důkazem doložili život po životě. Je úžasné, jak se stále posouvá poznání. Ještě odbočím. Já jsem Pansofii sepsal před 20 lety a dokazoval řadu jevů v astronomii i kvantové fyzice, které byly objeveny a potvrzeny až následně. To mne stále baví a utvrzuje, že to, co říkám je správný popis životních dějů energie v prostoru a čase. Ale abych neodbočoval od tématu. Řeknu frázi: „Víme, že jak myslíme a cítíme, tak žijeme. To vše se nám projevuje na těle a v životě“ a na různých úrovních existence. To, co se snažím objasňovat je, že všechny tyto úrovně podléhají jedněm jediným věčným zákonům.

Co je důležité si uvědomit? Vše existuje díky fyzice. My jako lidé, ale neřídíme fyzikální děje. To je práce kvantových a vyšších elementárních částic i v nás, v našem těle. My neřídíme ani chemické děje a procesy. To je aktivita atomů v molekulách. My neřídíme ani biologické procesy. To je práce buněk a jejich vzájemná komunikace a existence v buněčných společenstvích. Každý náš podsystém (částice, atom, buňka, orgán) prostřednictvím svým vlastnostem ví, co, kdy a kde má konat. Jejich struktury a vlastnosti definují jejich schopnost k dynamické, cyklické komunikaci na své úrovni existence. Když se posuneme výš k orgánům a celému tělu, pak vidíme, že naše tělo je jedna z důležitých součástí, podsystémů naší existence.

Existujeme, žijeme díky vzájemné komunikaci mysli, emocí a těla. V jiné terminologii by mohl někdo říci ducha, duše a těla. V Pansofii dokazuji, proč je tomu právě takto. Jak k tomu došlo v rámci vývoje a existence energie v prostoru a čase? To snad postupněprobereme v dalších dílech.

Vraťme se k člověku. Nabídnu Vám jiné přirovnání člověka. Tělo, které vidíme a můžeme si na něho sáhnout, je něco jako hardware u Vašeho počítače. Software je něco, na co si sáhnout nemůžete. Stejně jako na duši. Víte, že Vás počítač by softwaru nepracoval. Nad tím vším se skláníte Vy jako duch nad svými podsystémy. Vy, co ovládáte počítač.

V minulém díle jsem vysvětloval, jak je důležité udržovat jednotlivé formy energie, systémy v energetické komunikaci. Je potřeba, aby každá úroveň komunikovala a tím vytvářela podmínky pro sebe, okolní systémy a samozřejmě nadsystém. Člověk a jeho tělo komunikuje díky vstupům a výstupům, akcím a reakcím, činnostem a kontrolním činnostem či Yin a Yang energiím. Energie musí „téci“. To všechno podléhá oněm obecným věčným zákonům a fázím algoritmu či procesu komunikace od 1 až 9.

Jak jsem říkal, struktura systému a jeho vlastnosti a i tím schopnost komunikovat v rámci společné existence je základem zdravého systému. Pokud energie protéká, pak je vše harmonické a zdravé. Pokud je komunikace narušena na straně vstupu či výstupu, akce či reakce, pak se „tok mění v blok“ a je narušena energetická výměna. To v dnešní moderní řeči popisuje stresový stav. Pokud taková situace trvá dlouho a nastupují další a další kumulované extrémní situace. Vystresovaný, blokovaný podsystém již schopen vzniklou situaci řešit a musí nastoupit nejen kontrola, ale zásah vyšších řídicích center. Začíná růst riziko vzniku nemoci. Reakce se zpomalují, vstupy či výstupy nepřicházejí a za nějaký čas nám z toho vzniká nemoc.

Uvedu příklad. Přišla paní s osteoporózou, což znamená úbytek vápníku v kostech. Ptal jsem se jí, jestli jí bylo vysvětleno, proč se v těle děje. Vysvětlil jsem, že je narušen metabolismus vápníku. Tělo požaduje více vápníku- ten normalizuje nervové a svalové funkce, reguluje srdeční rytmus a ovlivňuje i činnost dalších orgánů. Vzniká stresová situace na této úrovni existence a svůj problém nedostatku vápníku řeší hormonální systém uvolňováním katabolického hormonu „kortizonu“ – destruktivního hormonu. Ten vyplavuje požadovaný vápník z kostí do krve. Organismus z nějakého důvodu vápník potřebuje a organismu se ho nedostává. Kde jinde má vápník vzít. Jde do skladu, do kostí. Jak tento proces metabolismu změnit? Musíme mít nejen dostatek zdroje vápníků (správné kvality), ale musíme podpořit obrácený proces tzv. anabolické, steroidní hormony, osteoblasty, které podporují a pomáhají ukládání vápníku zpět do kostí. Pak je potřeba ještě aktivovat nebo dodat určité aminokyseliny či vitamíny.

Základem je však správně diagnostikovat onu správnou příčinu stresu, mít i dostatek cholesterolu pro výrobu anabolického, regeneračního hormonu. Měli bychom snížit kyselost organismu a samozřejmě dodávat ten správný vápník, ale nejlépe jen stravou. Použijeme biofyziku, biochemii a samozřejmě celostní medicínu. To vše dohromady případně v jednotlivých fázích léčby. Těmi fázemi jsou očista systému, podpora a re-kalibrace nervového, hormonálního a imunitního systému, pak následují dodávky stavebního materiálu – potravinových doplňků, zvýšení dodávek kyslíku jako zaměstnanců pro tělo a poslední fází je něco jako celková údržba stavebního pozemku. Člověk je tvořen z cca 96% vodou. Znamená to, že je potřeba se starat o vodu v nás. Ta je naším základním prostředím pro všechny fyzikální, chemické a biologické procesy- komunikaci. K těmto jednotlivým fázím je potřeba přistupovat systematicky s cílem obnovit podmínky pro komunikaci v organismu, těle a nejen tam. Každá nemoc je projevem zablokované energetické komunikace.

Vrátím se k popisu „správného vápníku“. Dnes už víme, že organicky zpracovaný resp. jak já říkám, „předkousaný“ vápník buď florou či faunou se lépe vstřebává do organismu. Je to dáno tím, že i když chemické složení vápníku je stejné (resp. stejný počet elektronů, neutronů a protonů), tak v „předkousaném“ atomu vápníku, je více harmonizován pohyb elektronů v orbitech jeho atomu. To stejné platí pro další člověku prospěšné prvky třeba jako hořčík, draslík, atd. Je potřeba mít vše vyvážené. Nesmím být překyselený organismus. Jinak mi tělo toto překyselení řeší právě vápníkem a spotřebovává mi ho. Moc vápníku se může ukládat do cév. Vše to je jen o správné energetické komunikaci a vytváření podmínek pro její udržení či obnovu. Nyní jsme mluvili o úrovni kvantových částic a atomů v nás. To stejné platí pro molekuly složitějších sloučenin, jako jsou třeba aminokyseliny či bílkoviny, které fungují jako zámek a klíč. Vy můžete mít stejné chemické složení nějaké látky v těle, ale protože je tato látka vyrobena chemicky, tak vzhled její prostorové molekuly bude odlišný od molekuly vyrobené florou či faunou. No, zkuste otevřít zámek zahnutým klíčem. Nepůjde Vám to.

Jak nám v životě vznikají takové stresové situace? Otázkou je, co je naše svobodná vůle a co osud. V každém okamžiku každý z nás máme svou 100% svobodnou vůli se jakkoli rozhodnout. Náš stav poznání a znalostí vytváří naše rozhodnutí. Jinými slovy náš způsob myšlení a emočního prožívání směřuje naše rozhodnutí. V okamžiku, kdy se rozhodneme, dostáváme se svým rozhodnutím do určitého osudového prostředí. Opět jinými slovy nás naše rozhodnutí uvedlo do určitého prostředí, které je svým způsobem osudové a má nás něčemu naučit a poučit nás. Až pochopíme a poučíme se, pak pouze naše další rozhodnutí, může změnit náš další život. Život je v této podobě místem a časem našeho zdokonalování.

 

To stejné platí i pro naše fyzické, psychické a mentální zdraví. My své zdraví ovlivňujeme velmi zásadně, každým svým vědomím i nevědomím rozhodnutím. Pokud na jednotlivých úrovních existence dochází k blokaci komunikace, pak z energetických toků vytváříme bloky. Přerušená komunikace vytváří biologických i společenských stres. Proto má určité význam znát a starat se o svůj život.

 

Podívejme se na jiný příklad stresu, který vznikl klientovi v práce a tím i na úroveň existence buňky. Chodí ke mně mnoho lidí s vysokým krevním tlakem a zároveň vysokým pulsem. Vždy více méně stejná diagnóza. Klient konstatuje: Mám stres v práci. Nestíhám, co mi šéf přikazuje. Nemám k tomu podmínky. Vždy se pak ptám, znají-li důvod jejich vysokého krevního tlaku. Odpověď většinou bývá následující: „To bude asi tím stresem. Já doplňuji a vysvětluji, že naše tělo, naše buňky pracují s kyslíkem. Kyslík resp. elektrony uvolňované z atomu kyslíku v každé naší buňce jsou zdrojem výroby energie v mitochondriích. To lze přirovnat dýchání mitochondrií. Je to oxidace přenosem elektronu a reakcí Q10 s kyslíkem resp. jeho elektronem. Obecně řečeno, elektrony v atomu kyslíku jsou naši dělníci, zaměstnanci. Pokud jsme ve stresové situaci, máme zvýšenou spotřebu kyslíku a náš mozek hlásí jeho nedostatek. Mozek sám spotřebuje největší procento kyslíku. Je-li ho nedostatek, pak dává příkaz skrze řídicí systémy do podsystémů, aby zvýšili výkon čerpadla. Nervový systém předává tento příkaz a naše srdce zvýší tepy, pulzy a očekává se přísun krve s kyslíkem. Pokud to stále nestačí a mozek stále dostává signály z periferií, že je nedostatek kyslíku. Mozek dává nové příkazy vyššímu řídicímu systému. Tím je hormonální systém. Je třeba zúžil průtok v krevním řečišti, aby narostl krevní tlak a krev s kyslíkem a živinami mohla dostříknout i do zapadlého rohu naší zahrady, organismu. Pokud je tlak vysoký a pulz nízký pak je to především problém hormonálního systému.

Organismus se snaží řešit výkyvy v komunikaci. To je všechno správné. Každý náš podsystém potřebuje dělníky – kyslík a živiny z krve. Pokud však tento stav trvá dlouho, pak se mění prostředí v cévách a může docházet k ukládání cholesterolu do stěn. To je to, co Vám vysvětluje lékař. Máte nebezpečí infarktu. Pána si změřím na svých diagnostických přístrojích a vidím, že stav není dobrý. Ptám se, jak tento problém s tlakem řeší? Pán vytáhne z tašky prášky na tlak a komentuje to tím, že už je bere pár let a že se tlak upravil jen částečně, ale že je slabý a následně mu vzrostl cholesterol v krvi. Pokud to klient chce, snažím se vysvětlit, co dělá chemicky vyrobený prášek v jeho těle.

Váš prášek říká tělu: „Ty nepotřebuješ kyslík. Máš vysoký tlak. To je nebezpečné pro tvé srdce“. No, ano, ale jak chcete vysvětlit Vašemu mozku, že nemá chtít kyslík, když mu to organismus hlásí. Vy si vezmete prášek a ten Vám částečně vypne aktivitu prodloužené míchy a tím se sníží tep. Ale požadovaný a potřebný kyslík v těle nemáte. Co má mozek dělat? Komunikuje dál a snaží se problém vyřešit jinak. Musí použít jiný komunikační prostředek, když mu nervový systém (telefon) vypnuli. Touto další komunikační linkou je hormonální systém (mail). Zvýšená aktivita hormonálního systému, (jak jsem popisoval u osteoporózy) znamená logicky i větší spotřebu cholesterolu. Vy za čas přijdete k lékaři a on se zhrozí, že máte vysoký cholesterol. Je to logické. Lékař Vás opět začne chránit a dá Vám další prášek na snížení cholesterolu. Jinými slovy říká tělu další informaci, ty nepotřebuje cholesterol.

Co má chudák mozek, řídicí systémy a tělo dělat? Postupně to vzdává. Řídicí systémy zjišťují, že systém se více a více začíná hroutit. Je opětovně narušována energetická komunikace. Vidíme, že se neuzdravujeme. Problém je ten, že řešíme následky a dokonce budoucí následky a ne příčiny nemoci.

Všem klientů vysvětluji, že uzdravování je systematická práce sám na sobě. Já mohu diagnostiky a různými fázemi terapie s pomocí biofyziky a biochemie, chcete-li pomocí přírodní medicíny a samozřejmě pomocí tradiční východní medicíny (o tom v dalším díle) i s pomocí celostní medicíny se snažit vytvářet podmínky pro obnovu komunikace v těle.

Náš život, který je pro nás školou, kdy sami svými rozhodnutími si vytváříme stresové situace je ve své podstatě potřebný. Ty střety a stresyvznikají a budou vznikat stále. Záleží na tom, jak budeme zvládat. Každý z nás se na základě svého poznání snaží realizovat svou vizi života. Taková vize však nemusí druhému vyhovovat. Známe-li obecné věčné zákony existence, pak každý střet vizí je možno využít pro růst poznání obou stran, pro otevřenou komunikací akcí a reakcí. Pokud zákony neznáme, pak to vede k souboji, kdy silou manipulace, dochází k destrukci jedné či druhé strany a to ve svém důsledku vede k ničení více systémů a zbytečné ztrátě energie na všech stranách. Bylo by a je přirozené, že zdravý systém se nenechá manipulovat a přirozeným způsobem bude reagovat a bránit se manipulaci. Tímto způsobem se obecně udržuje celková existence podsystémů, systémů a nadsystémů zdravá. To platí to i pro zdraví těla, psychiky i mysli.

 

Pokud nemá tělo, orgán, buňka možnost reagovat a vrátit zablokovanou energetickou výměnu zpět do harmonie, pak roste riziko nemoci do té doby, než nemoc propukne. Pokračuje-li blokace orgánu, buňky, a dalších podsystémů dál a dál, pak se z akutního problému stává problém chronický.

 

Pokud připustíme, že pro existenci energie platí pouze jedna jediná pravidla pro správné fungování všech forem energie a k těm se dostaneme později (v dalších dílech), pak by bylo dobré je znát a rozhodovat se podle nich. Pokud se tato pravidla dodržují, pak energetické systémy udržují své zdraví. Pokud se ta stejná pravidla porušují, pak začíná systém tělo, psychika, rodina, firma, společnost churavět.

 

Jak si uvědomit, že se něco destruktivního se systémem děje? Myslím si, že lidé začínají být více a více citliví a vnímaví. Pokud jde o prevenci, lze zkontrolovat svůj zdravotní stav diagnostikou stavu komunikace na nervovém a hormonálním systému a samozřejmě na systému meridiánů.

 

Z výsledků diagnostiky, pak vidíme nejprve rychlenou a zvýšenou komunikaci na těchto řídicích systémech. Což člověk na sobě normálně nepozná. Můžete sledovat pouze nějaké symptomy změn na těle a v chování.

 

Podívejme se na jiný příklad. Přišla ke mně maminka s 11-letým chlapcem. Trpěl nočním kýcháním. Lékaři celkem logicky hledali něco, na co by mohl být hoch alergický. Já to viděl trochu jinak. Jedenáct let, bledá kůže bez pigmentu, kýchání, plíce a vždy ve stejnou ranní hodinu. Mně to nepřipadalo jako alergie, ale spíš jako chybějící aminokyseliny v organismu. Může být jejich nedostatek ve stravě. Případně můžeme mít z nějakého důvodu jejich vyšší spotřebu. Prostě se mu nedostává stavebního materiálu. Výše uvedené kombinace faktorů ukazovali na nedostatek fenylalaninu a histidinu. Řekl jsem mamince, aby synovi týden podávala kvasnice, které jsou zdrojem těchto aminokyselin. Chlapec se už během 3 dnů významně zlepšil a pak jsem doporučil dělat cyklicky drožďovou pomazánku. Nešlo o žádnou alergii. Uvidíme, jak se věkem jeho metabolismus vzchopí.

Dalšími častými problémy v těle jsou různé útvary, které tam vyrostou a blokují funkce orgánů. Mohou to být adenomy, cysty, tumory, nádory a další. Ve všech případech je důležitá diagnóza. Podle celé řady různých faktorů a specifik klienta je možné navrhnout cestu k postupnému uzdravování. V těchto případech lze obecně říci, že je potřeba aktivace imunitního systému a očista systému. Celostní pohled nám pomůže s vyhledáním příčiny na dalších úrovních existence, chcete-li duše- softwaru.

V řadě případů není potřeba operovat a je čas to řešit jinak. V některých případech je opravdu potřeba okamžitá hospitalizace a pak až následná postupná cesta k obnově komunikace. Záleží na tom, co nám řeknou řídicí systémy. Díky přístrojové technice lze změřit aktivitu a rychlost změn v dynamice komunikace na nervovém a hormonálním systému a samozřejmě na meridiánech dle tradiční čínské medicíny. Zvolená léčba, mění reakce řídicích systémů a průběžně vidíme, jak se klient uzdravuje. Můžete si to představit jako, když řídíte firmu. Dám příklad.

Co používáte? Telefony pro rychlé předání příkazu. Voláte: „Franto, makej nebo Franto, odpočívej“. To je vlastně aktivita nervového systému. Sympatikus volá: „Makejte“. Parasympatikus volá: „Odpočívejte a nabírejte sílu“. To je aplikace fyzika v našem těle. Pak ve firmě používáte ke komunikaci maily. Do mailu píšeme delší a složitější příkaz. Můžeme se k němu vrátit, atd. Opět píšete: „Franto, makej nebo Franto, odpočívej“. To je vlastně aktivita hormonální systému. Katabolické hormony píší: „Makejte“. Anabolické hormony píší: „Budujte, tvořte -nabírejte sílu“. To je chemická úroveň komunikace. Ve firmě používáte samozřejmě osobní jednání, ústa proti ústům. Voláte to stejné. To je imunitní systém. Bílé krvinky opravují nebo ničí. Všechny tyto úrovně komunikace jsou v těle měřitelné a ukazují na naše zdraví.

V další fázi se komunikace na těchto řídicích systémech významně snižuje. I organismus se musí šetřit, aby se nevyčerpal. V takových případech je potřeba obnovit komunikaci a vytvářet prostředí pro dobrou komunikaci na všech úrovních naší existence.

 

Je to ve své podstatě velmi jednoduché a logické. Chceme-li být zdrávi, pak musíme obnovit toky a vyvarovat blokům v naší komunikaci. Doufám, že jste mi rozuměli.